Jantri  

ચોમાસુ ૨૦૧૭ અતિભારે વરસાદથી નુકશાન, રાજ્યમાં ૨૩-૨૪ જુલાઈ-૨૦૧૭ ના રોજ બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાઓમાં થયેલ અતિ ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કપડા-ઘરવખરી સહાય, પશુમૃત્યુ સહાય તરીકે રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી વધારાની સહાયની રકમ આપવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : સીએલએસ/૧૦૨૦૧૭/૧૧૨૩/સ૩

Subjects

Visitors : 6361469
Last update Feb 19 2020