ગામતળના પ્લોટના વેચાણમાંથી ઉપજતી રકમ જે તે ગ્રામ પંચાયતને સોંપવા માટે ઉપજેલ રકમ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના પી. એલ. એ. માં જમા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૩૯૧૨/૨૯૪૫/ગ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6395487
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020