ગામતળના પ્લોટના વેચાણમાંથી ઉપજતી રકમ જે તે ગ્રામ પંચાયતને સોંપવા માટે ઉપજેલ રકમ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના પી. એલ. એ. માં જમા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૩૯૧૨/૨૯૪૫/ગ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 7162793
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ઑક્ટો 29 2020