ગામતળના પ્લોટના વેચાણમાંથી ઉપજતી રકમ જે તે ગ્રામ પંચાયતને સોંપવા માટે ઉપજેલ રકમ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના પી. એલ. એ. માં જમા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૩૯૧૨/૨૯૪૫/ગ

Subjects

मुलाक़ाती : 6355020
पिछला परिवर्तन : फरवरी 11 2020