Jantri  

વિક્રિયાદી નિયંત્રિત શરતે અપાયેલ જમીનના ગીરો, વેચાણ કે તબદીલીથી પરવાનગી આપવાના કલેકટરોના અધિકારો બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન-૩૯૮૬-૪૩૮૪-ગ

Subjects

Visitors : 6517616
Last update Mar 21 2020