Jantri  

પ્રવર્તમાન ગણોત કાયદાઓમાં "ધ ગુજરાત એક્ટ-૧૮/૧૯" ના અનુસંધાને કરવાની થતી દરખાસ્તોમાં અનુસરવાની થતી કાર્યપધ્ધતિ બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : ગણત/૧૦૨૦૧૯/૧૯૮૭/ઝ

Subjects

Visitors : 6390980
Last update Feb 19 2020