મહેસુલી તલાટી સંવર્ગની તાલીમાંત પરીક્ષાની કામગીરી મહેસૂલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરીને સોંપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : નમક/૧૦૨૦૧૨/૪૨૬૫ (પા.ફા.)/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6263463
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જાન્યુ 22 2020