મહેસુલી તલાટી સંવર્ગની તાલીમાંત પરીક્ષાની કામગીરી મહેસૂલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરીને સોંપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : નમક/૧૦૨૦૧૨/૪૨૬૫ (પા.ફા.)/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6527485
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020