મહેસુલી તલાટી સંવર્ગની તાલીમાંત પરીક્ષાની કામગીરી મહેસૂલ તપાસણી કમિશનરશ્રીની કચેરીને સોંપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : નમક/૧૦૨૦૧૨/૪૨૬૫ (પા.ફા.)/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6354804
पिछला परिवर्तन : फरवरी 11 2020