તાબાની મહેસૂલી સેવામાં, કોટવાળ, વર્ગ-૪, ભરતી નિયમો, ૧૯૮૪ રદ કરવા સંબંધી
ઠરાવ ક્રમાંક : જીએચએમ/૨૦૧૫/૫/ટીએલટી/૧૦૨૦૧૩/૩૫૨૧/એન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6515130
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020