તાબાની મહેસૂલી સેવામાં, કોટવાળ, વર્ગ-૪, ભરતી નિયમો, ૧૯૮૪ રદ કરવા સંબંધી
ઠરાવ ક્રમાંક : જીએચએમ/૨૦૧૫/૫/ટીએલટી/૧૦૨૦૧૩/૩૫૨૧/એન

Subjects

मुलाक़ाती : 6512972
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020