મહેસૂલ વિભાગ હેઠળની નાયબ મામલતદારની જગ્યાએ બઢતી તથા મામલતદાર સંવર્ગની જગ્યાએ બઢતી તથા ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા ખાતાકીય બઢતી સમિતિની રચના બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : ડીપીસી/૧૦૨૦૧૯/૨૦૦/ડી

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6395334
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020