મહેસૂલ વિભાગ હેઠળની નાયબ મામલતદારની જગ્યાએ બઢતી તથા મામલતદાર સંવર્ગની જગ્યાએ બઢતી તથા ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા ખાતાકીય બઢતી સમિતિની રચના બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : ડીપીસી/૧૦૨૦૧૯/૨૦૦/ડી

Subjects

मुलाक़ाती : 6395500
पिछला परिवर्तन : फरवरी 19 2020