ભાવનગર અને અમદાવાદ જિલ્લામાંથી નવા રચાયેલ બોટાદ જિલ્લામાં વર્ગ-૩નું મહેકમ તબદીલ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૩૧૦૮/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512972
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020