ભાવનગર અને અમદાવાદ જિલ્લામાંથી નવા રચાયેલ બોટાદ જિલ્લામાં વર્ગ-૩નું મહેકમ તબદીલ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૩૧૦૮/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6512970
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020