વડોદરા જિલ્લામાંથી નવા રચાયેલ છોટાઉદેપુર જિલ્લામા વર્ગ - ૩નું મહેકમ તબદીલ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૩૧૧૫/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6395050
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 19 2020