વડોદરા જિલ્લામાંથી નવા રચાયેલ છોટાઉદેપુર જિલ્લામા વર્ગ - ૩નું મહેકમ તબદીલ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૩૧૧૫/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6354790
पिछला परिवर्तन : फरवरी 11 2020