વડોદરા જિલ્લામાંથી નવા રચાયેલ છોટાઉદેપુર જિલ્લામા વર્ગ - ૩નું મહેકમ તબદીલ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૩૧૧૫/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6528002
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020