Jantri  

દુષ્કાળવર્ષ ૨૦૧૮-૧૯, દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારમાં રજીસ્ટ્ડ સ્વૈચ્છિક સંસ્થા/રજીસ્ટ્ડ ટ્રસ્ટ દ્વારા કલેકટરશ્રીની પૂર્વમંજુરી બાદ શરૂ કરેલ ઢોરવાડા(કેટલ કેમ્પ) ના પશુઓને પશુસહાય ચૂકવવાનું ધોરણ નક્કી કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧

Subjects

Visitors : 6126011
Last update Dec 11 2019