Jantri  

નવરચિત ચોવીસ તાલુકા મામલતદાર કચેરી માટેનું નવું મહેકમ તથા રચાયેલ ગરૂડેશ્વર તાલુકાની મામલતદાર વર્ગ-૨ની જગા મંજુર કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૪૧૭૧/ન

Subjects

Visitors : 6350704
Last update Feb 11 2020