નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ સંર્વગને રાજ્ય કક્ષાનો સંર્વગ (State level Cadre) કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૦૯/મંત્રીશ્રી-૩૨/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6263088
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જાન્યુ 22 2020