નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ સંર્વગને રાજ્ય કક્ષાનો સંર્વગ (State level Cadre) કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૦૯/મંત્રીશ્રી-૩૨/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6395328
पिछला परिवर्तन : फरवरी 19 2020