Jantri  

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, ગુજરાત વોટર ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર લીમીટેડ અને અન્ય સરકારી સંસ્થાઓ/કંપનીઓ દ્વારા પાણી પુરવઠાની યોજનાઓ અન્વયે કરવામાં દબાણો નિયમીત કરી આપતી વખતે વસુલવાની કિમંત બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-દબણ/૧૩૧૦/ ૧૩૩૫/ લ

Subjects

Visitors : 6387634
Last update Feb 19 2020