Jantri  

મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ મંજુર થયેલ ૧૫૭ સર્કલ ઓફિસર(વર્તુળ અધિકારી) ની હંગામી જગ્યાઓ કાયમી જગ્યામાં રૂપાંતરિત કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૧૪૨/ન

Subjects

Visitors : 6388157
Last update Feb 19 2020