Jantri  

સીટી સરવે કચેરીઓમાં ફેરફાર નોધ પ્રમાણિત કરવાની સતા સીટી સરવે સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરીઓમાં શિરસ્તેદારોને આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : સીટીએસ-૧૨-૨૦૧૪-૭૮૭-હ

Subjects

Visitors : 6673501
Last update Jun 01 2020