નવરચિત અને નવવિભજીત મામલતદાર કચેરીઓના મામલતદારશ્રીઓને ઉપાડ અને વહેચણી અધિકારી તરીકે જાહેર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૩૧૦૫/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6528003
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020