નવરચિત અને નવવિભજીત મામલતદાર કચેરીઓના મામલતદારશ્રીઓને ઉપાડ અને વહેચણી અધિકારી તરીકે જાહેર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૩૧૦૫/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6673473
पिछला परिवर्तन : जून 01 2020