કલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર ખાતેના મહેકમ પ્રોટોકોલ યુનિટની મંજુર થયેલ જગ્યાઓની મુદત લંબાવવા બાબત .
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૮૪/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6531286
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020