કલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર ખાતેના મહેકમ પ્રોટોકોલ યુનિટની મંજુર થયેલ જગ્યાઓની મુદત લંબાવવા બાબત .
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૮૪/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6531281
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020