જિલ્લા/તાલુકા વિભાજન બાદ રાજ્યમાં પ્રાંત કચેરીઓની પુન: રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : પફર-૧૦૨૦૧૪/૩૫-લ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6263319
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જાન્યુ 22 2020