જિલ્લા/તાલુકા વિભાજન બાદ રાજ્યમાં પ્રાંત કચેરીઓની પુન: રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : પફર-૧૦૨૦૧૪/૩૫-લ.૧

Subjects

मुलाक़ाती : 6395513
पिछला परिवर्तन : फरवरी 19 2020