કુવા ધોરીયા માટે બે ગુંઠા જમીન ફાળવવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન-૧૦૧૦-૧પર૭-અ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512971
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020