કુવા ધોરીયા માટે બે ગુંઠા જમીન ફાળવવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન-૧૦૧૦-૧પર૭-અ.૧

Subjects

मुलाक़ाती : 6512970
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020