અમદાવાદ શહેર અને દશક્રોઈ તાલુકાનું પુનર્ગઠન કરી અમદાવાદ સીટી(પૂર્વ) તાલુકાની કચેરીની ૧૧ જગ્યાઓ અને ૯ જિલ્લામાં જન સંપર્ક અધિકારીની હંગામી જગ્યાઓને કાયમી જગ્યામાં રૂપાંતરિત કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૨/૨૪૪/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6512970
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020