ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ ()ને જમીન ફાળવતી વખતે વસુલ લેવાની કિમત બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૧૦૨૦૧૮/૧૬૦૦/અ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6527999
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020