ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ ()ને જમીન ફાળવતી વખતે વસુલ લેવાની કિમત બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૧૦૨૦૧૮/૧૬૦૦/અ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6354783
છેલ્લે થયેલ સુધારો : ફેબ્રુ 11 2020