ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ ()ને જમીન ફાળવતી વખતે વસુલ લેવાની કિમત બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૧૦૨૦૧૮/૧૬૦૦/અ.૧

Subjects

मुलाक़ाती : 6395480
पिछला परिवर्तन : फरवरी 19 2020