સરકારી/સરકારનું હિત સમાયેલ હોય તેવી જમીનનું મુલ્યાંકન કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૩૯૧૦/૩૫૧૯/અ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512970
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020