સરકારી/સરકારનું હિત સમાયેલ હોય તેવી જમીનનું મુલ્યાંકન કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જમન/૩૯૧૦/૩૫૧૯/અ.૧

Subjects

मुलाक़ाती : 6512964
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020