સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ, લેન્ડ રેકર્ડ કમ્પ્યુટરાઈઝેશન ગાંધીનગરની શિરસ્તેદારની જગાને આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટ્રીકટ ઇન્સ્પેકટર ઓફ લેન્ડ રેકર્ડ (વર્ગ-૩) સંવર્ગમાં અપગ્રેડ કરવા અને સરવેયરની જગાને ક્લાર્ક સંવર્ગમાં ડાઉનગ્રેડ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ-૧૦૨૦૧૪-૨૮૨-હ.૨

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6528002
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020