Jantri  

નાયબ મામલતદાર સંવર્ગ રાજ્યકક્ષાનો બનતા બદલી સંદર્ભ વિચારણા અર્થ નકકી કરવામાં આવેલ અરવલ્લી જિલ્લાના ઝોનમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૩/૪૬૯/૨૯૪૯૨૩/ન

Subjects

Visitors : 6361183
Last update Feb 19 2020