અછત/અર્ધ અછતગ્રસ્ત વિસ્તારો સંબંધે નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવા મંત્રીમંડળની પેટા સમિતિની રચના કરવા બાબત(વર્ષ : ૨૦૧૮૦૧૯)
ઠરાવ ક્રમાંક : અછત/૧૦૨૦૧૮/૬૩૮/સ.૧

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6528020
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020