અછત/અર્ધ અછતગ્રસ્ત વિસ્તારો સંબંધે નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવા મંત્રીમંડળની પેટા સમિતિની રચના કરવા બાબત(વર્ષ : ૨૦૧૮૦૧૯)
ઠરાવ ક્રમાંક : અછત/૧૦૨૦૧૮/૬૩૮/સ.૧

Subjects

मुलाक़ाती : 6527472
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020