Jantri  

ગુજરાત ખેતીની જમીનના ટુકડા અટકાવવા તથા તેનું એકત્રીકરણ કરવા બાબતના અધિનિયમમાં સુધારો કરવા અંગે. ગુજરાત એક્ટ ૨૦-૨૦૧૮.
ક્રમાંક : અકત/૧૦૮૭/૧૪૧૫/જ

Subjects

Visitors : 6109626
Last update Dec 03 2019