Jantri  

ગુજરાત ખેતીની જમીનના ટુકડા અટકાવવા તથા તેનું એકત્રીકરણ કરવા બાબતના અધિનિયમમાં સુધારો કરવા અંગે. ગુજરાત એક્ટ ૨૦-૨૦૧૮.
ક્રમાંક : અકત/૧૦૮૭/૧૪૧૫/જ

Subjects

Visitors : 6516247
Last update Mar 21 2020