નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ સંવર્ગને રાજ્ય કક્ષાનોસંવર્ગ (State level Cadre) કરવા બાબત
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૦૯/મંત્રીશ્રી-૩૨/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6531292
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020