નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ સંવર્ગને રાજ્ય કક્ષાનોસંવર્ગ (State level Cadre) કરવા બાબત
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૦૯/મંત્રીશ્રી-૩૨/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6531271
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020