Jantri  

ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં પ્રોટોકોલની કામગીરી અર્થે નાયબ મામલતદાર (પ્રોટોકોલ)ની જગ્યા ઉભી કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ-૧૦૨૦૧૫-૪૧૭૯-ન

Subjects

Visitors : 6523627
Last update Mar 21 2020