ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, ૧૯૬૭
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૮/૪૩૧/ન

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512972
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020