ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, ૧૯૬૭
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૮/૪૩૧/ન

Subjects

मुलाक़ाती : 6531240
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020