Jantri  

નવરચિત ચોવીસ તાલુકા મામલતદાર કચેરી માટેનું નવું મહેકમ તથા રચાયેલ ગરૂડેશ્વર તાલુકાની મામલતદાર વર્ગ-૨ની જગા મંજુર કરવા બાબત
ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૨/૪૧૭૧/ન

Subjects

Visitors : 6381877
Last update Feb 19 2020