જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪ અધિનિયમ ૧૮૯૪ની કલમ-૧૧(૧) મુજબ વળતર નકકી કરવાની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ.
ઠરાવ ક્રમાંક : એલએકયુ-રર-ર૦૧૧-૬પ૬-ઘ

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6512964
છેલ્લે થયેલ સુધારો : માર્ચ 21 2020