જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪ અધિનિયમ ૧૮૯૪ની કલમ-૧૧(૧) મુજબ વળતર નકકી કરવાની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ.
ઠરાવ ક્રમાંક : એલએકયુ-રર-ર૦૧૧-૬પ૬-ઘ

Subjects

मुलाक़ाती : 6512970
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020