"કોમન સર્વિસ પોર્ટલ" અંતર્ગત નાગરિકોને સેવાઓ પુરી પાડવા બાબત .
ઠરાવ ક્રમાંક: ઇજીવી/૧૦/૨૦૧૩/ ૩૧૨૮૯૨/આઇ.ટી.

revenueb

મુલાકાતીઓ : 6263547
છેલ્લે થયેલ સુધારો : જાન્યુ 22 2020