"કોમન સર્વિસ પોર્ટલ" અંતર્ગત નાગરિકોને સેવાઓ પુરી પાડવા બાબત .
ઠરાવ ક્રમાંક: ઇજીવી/૧૦/૨૦૧૩/ ૩૧૨૮૯૨/આઇ.ટી.

Subjects

मुलाक़ाती : 6354820
पिछला परिवर्तन : फरवरी 11 2020