"કોમન સર્વિસ પોર્ટલ" અંતર્ગત નાગરિકોને સેવાઓ પુરી પાડવા બાબત .
ઠરાવ ક્રમાંક: ઇજીવી/૧૦/૨૦૧૩/ ૩૧૨૮૯૨/આઇ.ટી.

Subjects

मुलाक़ाती : 6528003
पिछला परिवर्तन : मार्च 21 2020